บุคลากร

Narong Boonsirisumpun

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร ขันติธรางกูล

วุฒิการศึกษา:

วุฒิการศึกษา กศ.ม. การประถมศึกษา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สาขาที่ถนัด:

 

E-mail:

Website: 

Rungrat Mathai

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รุ่งรัตน์ มาไทย

วุฒิการศึกษา:

วุฒิการศึกษา กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. ชีววิทยา โทสุขศึกษา

สาขาที่ถนัด:

Email:rungrat.mat@lru.ac.th

Website: element.edu.lru.ac.th/th/staff/rungrat_mat

Kanokporn Promsuwan

อาจารย์ประจำสาขา

กนกพร พรหมสุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

วุฒิการศึกษา ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

สาขาที่ถนัด:

E-mail: kanokporn.pro@lru.ac.th

Website: http://element.edu.lru.ac.th/th/kanokporn_pro/