บุคลากร

Kanokporn Phomsuwan

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ กนกพร พรหมสุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

E-mail:kanokporn.pho@lru.ac.th

Website:http://element.edu.lru.ac.th/th/kanokporn_pho

Sasithorn Khantitharangkul

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูล

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. การประถมศึกษา

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สาขาที่ถนัด:

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ

E-mail:sasithorn.kha@lru.ac.th

Website:http://element.edu.lru.ac.th/th/sasithorn_kha

Rungrat Ma Thai

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ รุ่งรัตน์ มาไทย

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. หลักสูตรและการสอน

ค.บ. ชีววิทยา โทสุขศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ค.บ. ชีววิทยา โทสุขศึกษา

E-mail:rungrat@lru.ac.th

Website:http://element.edu.lru.ac.th/th/rungrat_ma

Methodist teacher teaching

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

อาจารย์ ระเบียบ ชูสอน

วุฒิการศึกษา:

ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ศษ.บ. ศิลปศึกษา

E-mail:methodist.tea@lru.ac.th

Website:http://element.edu.lru.ac.th/th/methodist_tea

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH