ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1”

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1”

简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH