ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีสำรอง รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(๔ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ใน“โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศมหาวิทยาลัยราช

Read more

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (4ปี) สาขาวิชาการประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 “ในโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 1”

ประกาศสอบคัดเลือกนัก

Read more
简体中文 ZH-CN English EN ไทย TH